Cơ cấu tổ chức

    Ban Lãnh đạo Viện Kinh tế Bưu điện:

  • Phụ trách Viện: TS. Trần Đình Nam 
    Các phòng, Bộ môn thuộc Viện:
  • Phòng Nghiên cứu Định mức kinh tế, kỹ thuật
  • Phòng Nghiên cứu Quản trị doanh nghiệp
  • Phòng Quản lý đào tạo
  • Phòng Tổng hợp
  • Bộ môn Marketing
  • Bộ môn Phát triển Kỹ năng mềm

Website Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: https://portal.ptit.edu.vn/co-cau-to-chuc/vien-kinh-te-buu-dien/