Thông báo

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm tiếng Anh và các học phần khác trong chương trình cho sinh viên Đại học vừa làm vừa học theo quy định Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 – Khóa 2023

(đối với những sinh viên chưa nộp đơn xin Miễn học, miễn thi trong ngày nhập học 07/10/2023) - Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng...